© Copyrights 2015. AllBe1 Inc. All Rights Reserved. Created by Cosmic Dan

Terms of Use

Hebrew

France

German

AllBe1- User manual

Hebrew

English

AllBe Solutions 

Contact

Media coverage

USB driver

- User manual

Hebrew

English

הסרת אחריות ואזהרה

אנא קרא לפני השימוש

 

 

חברת  AllBe Solutions Ltd. מודה לך שבחרת לרכוש ולהשתמש במכשיריה  ישנם מספר מגבלות וסייגים החלים על השימוש שלך במכשיר AllBe1 ו /או ה-  Everywhere Dongle . אתה ואתה בלבד אחראי לכל תוצאה של השימוש שלך במכשירי AllBe  ואתה מקבל את האחריות הזו. יתר על כן, השימוש שלך במכשירים הנ"ל, כמו גם כל שירות אחר של  AllBe כפוף לתנאים אלו ועל ידי שימוש במכשיר או בשירות כזה אתה מסכים לכל אחת מהפעולות הבאות:

 

מוצרים ושירותים של 1AllBe (כולל האפליקציה והאתר) מסופקים על ידי  Solutions Ltd.  AllBe על בסיס "כמות שהוא" והחברה מתנערת במפורש מכל וכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, כולל ללא הגבלה אחריות לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת, לגבי כל מוצר או שירות המוצע על ידי AllBe Solutions Ltd..

החברה  גם מתנערת במפורש מכל וכל האחריות הקשורות לחיי סוללה. אורך חיי סוללה בפועל של מכשיר 1AllBe משתנה בהתאם לשימוש, טמפרטורת הפעלה, משטר טעינה וגורמים רבים אחרים. התרופה הבלעדית תוגבל לתיקון או החלפה של מכשיר AllBe1 שלך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. בשום מקרה לא תהיה AllBe Solutions Ltd. אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא לגבי כל מוצר או שירות של החברה.

כמו כן, שים לב לאזהרות הבאות בנוגע לשימוש שלך ולתחזוקה של המכשירים:

 

1. מכשירים AllBe1  ו- Everywhere Dongle, והטלפון הנייד שלך הם מכשירים בטכנולוגיה שמטבעם אינם ,תמיד אמינים. יש לוודא ליישומים קריטיים שיש לך תמיכה משלימה (אנושית) לשימוש הרצוי.

2. המכשיר AllBe מכיל חלקים קטנים העלולים לגרום לחנק. שמור חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

3. בדוק לעתים קרובות לוודא שהיישום מופעל בטלפון ומחובר למכשיר AllBe1 שלך.

4. אפילו כאשר משתמשים בו כראוי ובהתאם למטרה שלה נועדה, מכשיר AllBe משרת רק כמערכת תמיכת בטיחות משלימה. מכשיר AllBe1 אינו מיועד להחליף, לעקוף, להקטין או לייצג פיקוח נאות על ילדים או כל חובה משפטית של טיפול הורי או פיקוח כנדרש לפי החוק.

5. המכשיר AllBe1 אינו מיועד לשימוש רפואי ומצג כזה לא מאושר.

6. בדוק לפני השימוש ומעת  לעת  שהטלפון במצב מחובר ((Connected, שהטלפון בקליטה ורמת אות רדיו טובה, רמת שמע גבוהה (לא מושתק), סוללה טעונה וזיכרון זמין בטלפון.

7. הביצועים של AllBe1 ​​עלול להיפגע כאשר הסוללה ברמה נמוכה. בדוק בקביעות כמות האנרגיה בסוללה.

8. טווח האות האלחוטי עשוי להתקצר אם יש מכשול בין AllBe1 והטלפון.

9. עוצמת האות עשויה להיות מושפעת ממגוון של גורמים, לרבות, ללא הגבלה, הסביבה הגיאוגרפית שלך, מזג האוויר, שימוש ב- Bluetooth אחר סמוך, תכונות מסוימות בטלפון הנייד שלך וזמינות השירותים הניידים. גורמים אלה עלולים לשבש את זרימת המידע ואת איכות האזהרות המועברת על ידי AllBe1 שלך ​​לטלפון הנייד שלך.

10. רעש הסביבה עלול להגביל את היכולת שלך לשמוע את האזעקה בטלפון. תמיד לפני השימוש וודא שאתה מסוגל לשמוע את אזעקת הטלפון  במיקום שלך.

 

AllBe Solutions Ltd.  לא תהיה אחראית לכל כישלון או חיווי מוטעה של מכשיר AllBe1 הנובע מהאמור לעיל.

כל המוצרים והשירותים של AllBe Solutions Ltd., כולל המכשיר ו / או השירות שאתה משתמש, הם תוצר של עבודה קשה ומאמצים משמעותיים ידי AllBe Solutions Ltd. והם הקניין הרוחני שלה. אתם נדרשים לכבד בעלות של החברה על קניין רוחני זה ואתה לא יכול להפר אותה בשום אופן. מסיבה זו, אין להעתיק, להפיץ, לפרסם או ביצוע הנדסה לאחור של התכונות של האפליקציה או של מכשירי AllBe .

כל תלונה או תביעה שתהיה לך בנוגע לשימוש שלך במכשיר AllBe1  או ב- Everywhere Dongle  יוסדר אך ורק לפי דיני מדינת ישראל, ללא התייחסות הוראות בדבר ברירת הדין. כל תלונה או תביעה כאמור יובא בלעדי בפני בית הדין בתל אביב, ישראל.